Prins Koos 1e
Koos
2001

Ich Prins Koos d’r 1e

• 30e prins va de Klotsköp va ut Kesjtiëeel
• Regent uëver alle Breuker Vasteloavesgekke die saeme mit mich weer inne sjoeëne Vasteloavestied goan beleve.

Sjpreek de noeë elf volgende reagels oet:

 

ten 11e Dat ich noeë al weer de veerde getrouwde prins va de Klotsköp bin, dieë un Vasteloavesjoar moag regeere.
Mer getrouwd of vriegezel, ut maekt huuj allewiel nieëks mieë oet, as Prins höbste gewuen te zurge vuër stimmung i de boet.
Ten 10e Dat ich mit miëen vrouw Hanneke en dochters Kaja en Roewena, d’r vasteloavend i Mariagewanden en d’r Sjteinberg nuuj leave i zal bloaze.
Ten 9e Dat zieëker mieën dochter Kaja hieëi vuurop zal goan, omdat ut un echt vasteloaveskink is, geboare op d’r elfde va d’r elfde.
Ten 8e Dat ich zelf waal neet zo sjportief aagelag bin, mer doeëvuur Hanneke des te miëer.
Toch wille vieër saeme d’r vasteloavend in Gebrook sjpringleavend houëte en es gangmaekerjs durg dizze sjoeëne tieëd heen goan.
Ten 7e Dat ich gehoeërt hub dat d’r nog inne sjoeëne sjlager va de Klotsköp is, mit as begin de sjoeën wuurd:
- Vieër zint de Klotsköp va ut Kesjtiëeel
- Os zit vasteloavend in hart en zieeël
- Vieër vinge vrundsjap de meuëte weëird
- en Vasteloavend ut sjuënste op dees eëird.
Hieë motte vieër toch saëme nuuj leave i kinne bloaze en zurge dat d’r weer sjoeëne vasteloavestuën komme oet dizze hook.
Ten 6e Dat ze mich misjieën gevroagd hubbe as prins va d’r Klotsköp om mit te kinne wirke aa weer un nuuj joar wageboeëw, omdat ich un Klussenbedrieëf hub.
Inne hendige jong is noeëts weggegoeësjt.
Ten 5e Dat ich gehoeërt hub dat we dit joar op zondig ginne kingercarnaval mieër houëte, omdat d’r toch geëin kinger mieër wille komme.
Toch ving ich dat vieër get vuur ozze Breuker kinger motte organisere. Hieë zulle vieër us good de heng i een motte sloan.
Ten 4e Dat ich zal zurge dat waal op ozze nuuje carnavalswage i d’r optocht alles wirkt.
Un meëuterke, un roetsj, ut mot wirke as mezieëk, in os sjoeëne Breuker Vasteloavesriek.
Ten 3e Dat ich hoop mit di’s club nog veëul sjpass en plezeer te moage beleave,
Ut is mich as prins Koos 1, Hoogheid in 2001 dan och hieëbieë gegeave.
Ten 2e Dat ich dizze geproklameerde reagels noeë waal in ut Hollesjch aa ug vuurleg, mer ze zint hieë en op d’r proklamatie diëe doar sjtraks kumt te hange in ut plat geschrieëve.
Ten 1e Dat ich Hanneke, Kaja en Roewena dank dat ze mich wille sjteune en bieëjstoan, zodat jieëkerein kint zegge in os Breuker narrestjad,
“ Zoeëne sjoeëne Vasteloavend hubbe vieër al lang nieët mieë gehad”


GEGEVE IN GEBROOK,
18 November 2000
Prins Koos d’r 1e
Biegestange doeër President Ger en d’r Wieëze road