Prins Richard 3e
Richard Pustjens
2007

Ich Prins Richard d’r 3e

• 36e Prins va de Klotsköp va ut Kesjtieel.
• heerser uuver ut Klotsköprieëk vanoet ozze sjoeëne Vasteloavestempel Lauter Kabouter
• noa inne 3e Prins Henk, dan noeë och inne 3e Prins Richard in de Klotsköp historie.
• kleenzoon va oad President Sjir Diepenveen van de Kangaroes.

Sjpreek de noee elf volgende reagels oet:

 

ten 11e Mit Vasteloavend is jiekerein in dizze sjpasstempel knatsjgek en kumpt in ein diepe extase,
Doeën dit neet allein, pak uch saame angersj geft dat zieëker veul gedonder in de glaaze.
ten 10e As Klotsköp goan vieër os amuseere mit ein muulke en ein lach, Ut is os gegeave om jiekerein hieëin te activeere, de ganse daag en och de nach.
ten 9e As de moeëziek weer klinkt en wilste mit os mit, dan pak mieën handj,
Saame trekke vieër op durch os sjoeëne Breukerlandj.
ten 8e Hueë op dizze achtieënde va d’r elfde kumpt ut veur os weer good op gang,
Aovende en zittinge mit sjeële kal, mer zieëker och mit veul sjoeëne zang.
ten 7e Ich bin inne Prins gewunsjt noa uch hart, dee hieë noeë veur uch stjeit,
Gelieëk as bieë mieën hobby Dart, goan ich mit uch durg tot aa ut eind.
ten 6e Och voetbal en zieëker os Buurtvereniging Horst en Slak, hubbe eëin groeëte plaatsj in mieën hertje, Doa kumpt noeë bieë nog Vasteloavend mit ut sjoeëne begin, ut Kowrenne op os Breuker mertje.
ten 5e Mit Vasteloavend goan ich mit dizze fijne club d’r gezellig weeër op oet, Zoas gewind bringe vieër dan ummer weeër veul sjtimmung in de boet.
ten 4e Nog ummer mit ut Breuker leedje: “Mieën leef Gebrook doeë bis os Paradies”. Op os Vasteloavend in Gebrook zint vieër gruutsj, van jonk bis gries.
ten 3e Hieë bieë dizze Klotsköp familie veul ich mig noeë meteen al lekker thoes, Ut is gelieëk wieë in os sjtroatje en ut vertrouwde ouwersjhoes.
ten 2e In os familie hubbe vieër noeë nog veul zurge en och os groate verdreet, Mam doa boave, ut woar heur letste wunsj, dat mieën prinsesjap zoeë sjoeën mot zieën, vergeet dat toch neet.
ten 1eMieën familie is noeë al un groeëte Vasteloavesclub;
- mieën opa Sjir as President biej de Kangaroes.
- mieën peetoom Lei as Prins biej de Parkuule in Aosteroa.
- mieën Pap as ober biej alle carnavalsactiviteiten in ut MFC.
- mieën tante Miep as gow kennis va OpperKlotsköp Huub
- mieën oom Harrie as Prins biej de Jonge Bock op Genhei.
Dus wee noe nog zeet dat ich geëin Vasteloavesblood in mig hub, wacht mer ut kumpt allmoal waal nog oeët,
Dan zal ich loate zieën wee hieë vieërt, de sjoeënste Vasteloavend in dizze gezellige Breuker boeët.
Mieën MOTTO dit joar zal dan och zieën:
As de Vasteloavend Optoch weer trekt door de Brooker sjtroat,
Loape vieër Klotsköp veurop, zoas gewind en in de moat.

GEGEVE IN GEBROOK,
18 November 2006
Prins Richard d’r 3e
biegesjtange doeër President Edwin en de ganse Wieëze Road