Prins Pascal 1e
Pascal Kamps
2009

Ich Prins Pascal d'r 1e:

• 38e Klotsköppen Prins va de Klotsköp va ut Kesjtieel.
• Heerser uuver ut groeëte Klotsköpperieek in Gebrook.

Sjpreak noeëe mieën proklamasie oet, neet mit de bekinde elf reagels, mer noeë as eëin lang verhoal:

 

Huuj de 15e va dír Elfde, doa vruujt zich Oad en Jonk om mich te kinne zieŽn as hunne Prins Pascal de 1e, inne feŽine bonk.

Veurig joar al hubbe ze mich gevroagd en ich vong dat sjoeŽn en good, noeŽ loop ich hieŽ dan ronk mit dizze sjoeŽne en seerlikke hood.

Geboare en getoage in ut sjoeŽne durpke boave op dír berg, doa in Puth, alwoeŽ mieŽne Pap as lid va de RvE en nonk Joep as Grootvorst va C.V. de PŲtters inne sjoeŽne tieŽd hubbe benut.

Och mieŽn broor Peter, hieŽ och aanwezig, is Prins geweest in ut cafe va Sjaak Tummers in Sjinne in 2007, saeme maeke vieŽr hieŽ dan noeŽ inne sjoeŽne Vasteloavend in dizze KlotskŲptempel, wat ut kost is om ut eŽave.

Ich bin va alle merten thoes, vreuger as sjlegter en noeŽ as sjauffeur, bieŽj Boels verhuur in Zitterdj , un fein bedrief en inne gouwe baas, en verder geŽin gezeur.

In Gebrook kinne veule mich va ut Darten bieŽ de Treffers, wat ich doeŽn mit veul plezeer, och as vrung va Mien en John woa ich duks bin en hun dan och daorin adoreer.

Gans sjoeŽn ving ich ut dat dír Breuker optogt trekt langs mieŽn eŽge duurke ich wil uch allemoal hieŽin teruuk zieŽn mit inne sjoeŽne wage en pekskes in un mooi kluurke.

Ut tema in dír optogt is dit joar ďSjnap uch en SjoenkelĒ, inne sjoeŽne sjpreuk, kom allenuij deroet en doag allenuij mit , dan ligste zo in eŽine deuk.

Vasteloavend in os Breuker stedje is innen sjoeŽne tieŽd, doag mit mich mit dan raakste dat geveul neet kwiet. Ich bin dír sjtolz op om bieŽ uch mit mieŽn sjoeŽn veere, vuurop te moage goan, dír tieŽd is kort, mer mit sjpass en sjoeŽne moeziek is ut dan nog lang neet gedoan.

Ut maekt neet oet woa dieŽn weeg hat gesjtange, es te mer doeŽr ut Vasteloaves virus bis bevange. Dus doog noeŽ mer alledaag mit os mit, kleŽn-groeŽt- jonk of oad, dit is ut tema woa vieŽr Klotskop dit joar veur gont.

Doag alles waal op dieŽn eege maneer, saeme sjpass maeke is un groeŽt plezeer. Broen Ė GrieŽs - Blond of sjeng of boer, hieŽ goant vieŽr durg op volle toer.

GEGEVE IN GEBROOK,
15 November 2008
Prins PASCAL d’r 1e
biegestange doer President Edwin en de ganse Wieze Road