Prins Nico 1e
Nico Swertz
2010

Ich Prins Nico d’r 1e

• 39e Klotsköppen Prins va de Klotsköp va ut Kesjtieel
• Heerser uuver ut groeëte Klotsköpperieek in Gebrook.
• Al bieëna veer joar aktief in dizze gezellige vereniging en feine Road Va Elf.


Maek saeme mit mieëne Wieëze Road bekint:

 

ten 11e As kink geboare en getoage in ut Zitterdsj land, un sjtedje o zo fein, en noeŽ dan in Gebrook mit mieŽn gezin, hond en Nathalies vriend Martijn.
ten 10e Och biej Fortuna, va kleins af aa mitgeloape, dit woar inne sjoeŽne tied, ut geet ze noeŽ neet zo good, mer dizze naam raeke vír in Limburg nog lang neet kwiet.
ten 9e Net as oad prins Pascal, bin ich aktief Darter bie de Treffers en hieŽ mit veul plezeer, soms och nog get tuinieren en wieŽr doeŽn ich zoveul dinger dan och neet mieŽr.
ten 8e Noa al die ellende biej autoboewer NedCar, wirk ich noeŽ sinds kort biej T.N.T., ich zal ut opnuuj motte woarmaeke en hard wirke, wie nog nieŽj.
ten 7e Un groeŽte verrassing om hieŽ zonger ut zelf te wete, te weŽire oetgeroape als inne prins Nico, ein 25 joarig huwelikskado, opgezat doer Renate en Nathalie, we goan dír tege aa, het zei mer zo.
ten 6e Nog gans verwonjerd en stom verbaasd, stoan ich hieŽ dan mit ein kop zo road va kluur, mit Breuker sjpass vanoet dizze KlotskŲptempel wil ich alles hieŽveur geave, vír goan derveur.
ten 5e Noa vanoavend hieŽ saeme mit ozze Breuker vrung ďde KangaroesĒ, als sjoeŽn gasten, maek ich saeme mit alle Breuker luuj ein groeŽt fieŽs , va noeŽ bis aa dír vasten.
ten 4e Stolz bin ich om hieŽ te moage stoan as hunne prins bieŽj diz oadste club in Gebrook, doarum goan ich vuurop en trek die meute , gieŽr doat allenui mer mit, kom noeŽ mer snel oet dee hook.
ten 3e Och dit joar doeŽn vír weer mee mit ozze waege in dír optocht, sjoeŽn en mit gans veul kleŽur, loate vieŽr weer zieŽn dat vír dír al 50 joar aa mitdoan en dat alles zonger gezeur.
ten 2e Ut optocht motto 2010 ďMurge kump vanzellefĒ, wieŽ komme ze aa deŽ kwatsj en vinge ze ut oet, utzelfde as ďGistere is al vuurbieŽĒ en dat allenuuj vanoet dee optochtcomite Vasteloaveshood.
ten 1e Och ich hub zo mieŽn eŽige MOTTO veur diz kommende tieŽd : Inne sjoeŽne en feŽine Vasteloavend veur alle Breuker luuj, Geneet va ut leave, blieŽf gelukkig en gezondj wieŽ huuj. As de Vasteloaves optoch dan weer trekt durg os Brooker sjtroat, loape vieŽr KlotskŲp ummer weer veurop, zoas gewind en in de moat.

 

GEGEVE IN GEBROOK,
14 November 2009
Prins NICO d’r 1e
biegestange doer President Edwin en de ganse Wieëze Road