Prins Ricardo 1e
Ricardo Piras
2011

Ich Prins RICARDO d’r 1e

• 40e Klotskop Hoogheid bieë de Klotsköp va ut Kesjtieel
• Heerser uuver ut va “Louter tot Kabouter rieëk” in groeët Gebrook
• Besjermhieër va alle Klotsköp en Köppinnekes


Maak saeme mit mieëne Wieëze Road bekint:

 

ten 11e Dat ich blieŽ bin dat Geert, mieŽne oom, mig neet allein mit dakklusjes aa-sjtuurt, mer mig och as Prins va dizze fantastische club zoewieŽt hat gekriege.
ten 10e Dat mieŽne pap Toon neet zo gans carnavals minded is, raar toch, want die Italianen va vreuger hielde tog altied waal va gezellige fieŽste, zieŽker woa dan veul vrouwluuj biej woare. Dink och mer ins aa ut ďCarnaval in VenedigĒ.
ten 9e Dat ig veul te danke hub aan mieŽn Opa en Oma, Henk en Riet. As opaís ďJungskeĒ kreeg ig dan och ummer gans duks leuke kadootjes as we saeme ginge winkele bieŽ de Kepu. Mer mit zoŽine kleenzoon kos he toch og neet angersj.
ten 8e Och mit opa noar PSV woar ummer inne gans groeŽte belevenis, zelfs hub ig ut gesjopt tot mascotte va dizze sjoeŽne voetbalclub. Missjien is dit veur os og un gans gow zaak om ein mascotte aa te werve. Ein sjoeŽn sjpreuk hieŽ geldt : ďVieŽr loate uch wete, kom alle bieŽ de KlotskŲp, want dat is geneete.
ten 7e Dat ig noeŽ blieŽ bin dat ig ins mit drank verzurgd weŽir durg de leden va de Road va Elf. In ut verleje mos ig hun ummer plezeere met beer en angere drank.
ten 6e Dat ich as student mit mieŽn opleiding ďLeraar GeschiedenisĒ waal al ein bieŽtje gewind bin om veur ein grotere groep te stoan, dus Road va Elf gedraag uch mer, angersj gaot gieŽr och biej mig mit stjrafwirk op heem aa.
ten 5e Dat ig op sjportief gebied og aardig mit kan. Ig spieŽl geer voetbal in ut 3e van VV. Vaosje en die ďVoasjer jongeĒmotte noeŽ alweer hieŽ ďActe de PresanceĒ komme geeve op ein va os fieŽsoavende. Noa ut prinsesjap va Geert de 1e , aanstonds dus og hieŽ op ut mieŽne.
ten 4e Dat ig in dee lange Vasteloaves tied dee veur os lig, hieŽ zieŽker in gans Gebrook zal loate zieŽ dat alle KlotskŲp leden, carnaval vieŽre op hun eege meneer, fein, plezeerig en netjes. Vír zint neet veur nieŽks genomineerd bieŽ ut L.V.A. as eŽin va de drie beste en gezelligste Road va Elf.
ten 3e Dat ig in de wandelgange gehuurd hub dat de KlotskŲp veur de volgende joare weer zelf wille goan boewe aa inne Carnavalswaage veur de Optocht. Dus huren is dan missjieŽn definitief veurbieŽj en kinne vieŽr os goan verheuge op die fijn oavende in ein boewloods of garage.
ten 2e Dat ig veul te danke hub aa mieŽn ouwersj Connie en Toon, oma en opa Riet en Henk, mer zieŽker aa mieŽn oom Geert. Dankzij hun kan igh mig hieŽ vandaag presentere as Prins RICARDO de 1e va dizze gezelligste en oadste Vasteloavesclub va Gebrook.
ten 1e Ut optochtmotto 2011, ďWat dinkíste Z-11Ē is og ein passend tema veur os dit joar in de Breuker Vasteloaves optoch. Mit ozze nuuj pekskes, bont en sjoeŽn va kluur, vroage vieŽr dan alle Gebrooker luuj, ďWieŽ zieŽn 4 dan oet ??Ē Og ig hub veur dit sjoeŽne Vasteloavesjoar 2011 zoeŽ mieŽn eege MOTTO : Carnaval in Louter, bieŽ Riet en bieŽj Henk, is veur veule Breuker luuj un groeŽt gesjenk. Dan og nog dit joar mit mig as gangmaker en as Prins, Goan vieŽr KlotskŲp weer mit veul plezeer veurop en zin veul va-zins.

 

GEGEVE IN GEBROOK,
13 November 2010
Prins RICARDO d’r 1e
biegestange doer President Edwin en de ganse Wieëze Road