Prins Ramon 1e
Ramon Nagel
2012

Ich Prins RAMON d’r 1e

• 41e Prins va de Klotsköp va ut Kesjtieël
• Heerser va ut narreriek in d’r Vasteloavestempel “Louter Kabouter”
•Regent uuver ut centrum va Gebrook, va St.Jans-, tot aa ut Broeklandcollege en va d’r Emmastaete tot aa de LucaskliniekAlzoeë maek ich aa uch leef luuj de volgende elf punte bekint:

 

ten 11e Ut Vasteloavesgeveul is mich waal mit dír paplepel ingegoate, in ut waegelke trok ich al mit in dír kingeroptocht durg de Breuker stroate.
ten 10e Me zeet waal ins : Jonk gelieeŽrd is Auwt gedoan, doarum zal ich mit alle KlotskŲp kinger in de polonaise veurop goan.
ten 9e As lid van VOF de Gildemeesters, bieŽ de Road va Elf, bin ich hieŽ al biena 11 joar aktief, al geleuf ich ut nog neet zelf.
ten 8e Och mit dieŽ sjoeŽne club Roda JC goan ich duks durg ut ganse land, me mit Vasteloavend trek ich uch allenuij mit durg ut Breuker land.
ten 7e Naeve dír optocht hubbe de KlotskŲp auch veul anger evenemente, zoeŽ dír Dames- en Herrezitsung en och ut Oad Prinsebal verdeene alle complimente.
ten 6e Doarum wil ich ut besjtuur en Road va Elf dan och bedanke veur hun vertrouwe, ich zal mieŽn best doeŽn om dír saeme un gans gezellig fieŽs va te bouwe.
ten 5e JÔeŽdere KlotskŲp, Oad of Jong, SjieŽk of Artistiek, deet mer mit en kluurt os Gebrook wieŽr manjefiek.
ten 4e ZoeŽ zal ich de KlotskŲp in mieŽn prinsejoar alle veurang geave, doa zal dan och de biljartclub van Louter Kabouter mit motte leave.
ten 3e ZoeŽ zulle och Hein en Veronica, vaak zonger mich motte goan dit joar, mieŽn vrung, woa ich toch gans veul mit optrek, ut is echt woar.
ten 2e Omdat ich veurig joar toch waal get veul van dieŽ Oad Prinse op hun eege aovend miste, wil ich dat ze noe toch mit veul sjpeciale optrejes zulle mitdoeŽn in hun OadPrinsebal piste.
ten 1e Dat ich veul te danke hub aa mieŽn ouwersj , Mariet en Jos, Dankzij hun stoan ich hieŽ dan och as Prins Ramon dír 1e en goan ich helemoal los. MieŽn eege Motto dit joar veur uch allemoal zal zieŽn: Inne sjoeŽne Vasteloavend veur alle KlotskŲp en allenuij Breuker luuj, Maek veul sjpass en plezeer en blieŽf gezond wieŽ huuj. ZoeŽ kort veur os jubileum loape vieŽr allenui veurop en in de moat, HieŽ biej Louter, mer och in dír groeŽte optocht durg os Breuker stroat.

 

GEGEVE IN GEBROOK,
12 November 2011
Prins RAMON d’r 1e
biegestange doer President Edwin en de ganse Road