Prins Roger 2 e
Roger Massy
1988

Ich Prins ROGER d’r 2e

• Zeventiende Prins van de Klotsköp van het Kastieel.
• Graaf van Mariagewande en Hoensbroek-West.
• Regent va d’r gans vernuujde Hoofdstraot.

maakt saeme mit zieëne Wieze Road bekint :

ten 11e dat ut jeeker joar lestiger weëird om nog get goods te bringe, doarum motte vieër hieë saeme in ozze Klotsköp buurt de heng eens good in mekaar sloan.
ten 10e dat zieëker ozze buurt, noeë in deez zwaore tied, achter os mot goan stoan, angersj kinne vieër ’t och neet mieër woarmaeke.
ten 9e dat ich jekerein, jong en oad, wil aaspore om lid te weere va os Klotsköp. Doag ins mit, doeë zuls doa gein sjpiet va kriege.
ten 8e dat ich as aankomend bokser zeer good de heng zal houte aa ozze Vasteloavend viering in Mariagewanden. Dee neet wil loestere zal motte veule.
ten 7e dat ich noeëeigelik mit d’r Frank geruuld hub, Frank neet veur lang, want vieër saeme zulle zurge dat d’r Road va Elf weer op sjterkte kumpt.
ten 6e dat vieër dit joar jammer gein Weiefieës hubbe kinne organisere. Veur os Klotsköp kinger zulle vieër doarum get angersj motte goan bringe. Ein ding hubbe vieër veurige wek al gehad, “de Bosspieële in Munstergeleen”.
ten 5e dat och de ouwer luuj nog aa hun trekke kinne komme op ein groeëts wielrfestijn in December. Vieër zeuke nog luuj die mit wille doeën as prominente.
ten 4e dat os Tansmarieche Manon, euverigens mieën zuster, noeë us veur mich mot danse. Angersj wilt ut dat noeëts.
ten 3e dat ozze Klotsköp tempel mit os nuuj beheerders echtpaar d’r sjoeënste en sjpassvolste tempel va Gebrook kint weere.
ten 2e dat ich jekerein un sjoeën Vasteloaves joar moag toewunsje mit veul sjpass en veul lol. Gieër wit noeë woa gier doa veur terecht kint.
ten 1e dat ich mieën ouwersj dank dat ich dit joar d’r Prins va de Klotsköp hub kinne weere.

GEGEVE IN GEBROOK,
14 November 1987
Prins ROGER d’r 2e
biegestange doer President Ger en d’r Wieze Road