Prins Richard 1e
Richard Rossen
1992

Ich Prins Richard d’r 1e

• Eenentwintigste prins van de Klotsköp va ut KestieŽl.
• Groaf va Mariagewande en gans Gebrook-West.
• Regent uuver alle KlotskŲp en KŲppinekes.
• Gebreuker jong uuver alle luuj dieŽ neet mich saame ís flink op dieŽkis wille houwe.

maekt saame mit zieŽne WieŽze Road bekint:

 

ten 11e dat dit Vasteloavesjoar de gebrooker optocht ummer mot durggoan.
ten 10e dat zieŽker alle luuj oet os buurt in deez zoare tied, achter os motte stoan, angersj kinne vieŽr ut och neet mieŽ maake.
ten 9e dat dit joar de Kingervasteloavend op dír Basissjoel onger begeleiding va ut Ouwersjkomite, groeter, beter en gezelliger zal weŽire.
ten 8e dat ozze KlotskŲptempel mit os nuuj beheerdersechtpaar Leonie en Wil, dír sjoeŽnste en sjpassvolste tempel va Gebrook zal blieŽve.
ten 7e dat ich zoeŽ gein hobbyís hub, mer mesjien kinne de KlotskŲp mich doa get in helpe.
ten 6e dat vieŽr dit joar waal veul pech hubbe, noeŽ we neet mieŽr in ut Luxor theator kinne wageboewe. Wee kint os aa un nuuj boewloods helpe.
ten 5e dat dír missjien nog veul zint die mich nog neet kinne in Mariagewande. Dat kinnen vieŽr saame inhoale hieŽ bieŽde KlotskŲp en bieŽ de krisboom verkou van mieŽn ouwersj in de Bongerdstroat.
ten 4e dat vieŽr der as Gebreuker luuj mer weer bekaaid aafkomme mit dieŽ knuppele va ut Heelesj stadsbesjtuur. Motte vieŽr as buurt mit de Hoodstroat middenstand neet us gouw de heng ineen sloan en good saamewirke.
ten 3e dat ich en dír nuuje President Ger zal zurge dat de KlotskŲp unne nuuje weeg insloan en veur de toekomst mieŽr aandacht veur os kinger va Mariagewande zal hubbe.
ten 2e dat ich mit uch hulp de Vasteloavend in Mariagewande zal teruukbringe op ut nivo dat me va os hieŽ zieŽker gewind is.
ten 1e dat ich mieŽn ouwesj dank, dat ich hieŽ dit joar de meugelikheed hub gekrieŽge om prins va de KlotskŲp te kinne weŽre.

GEGEVE IN GEBROOK,
16 November 1991
Prins RICHARD d’r 1e
biegestange doer President Ger en d’r Wieze Road