Prins Richard 2e
Richard Staal
1993

Ich Prins Richard d’r 2e

• TwieŽeentwintigste prins van de Klotsköp va ut KestieŽl.
• Baron va Randweeg tot aa ut KasjtieŽl.
• Excellentie uuver en op ut GreŽune laken.
• Regent uuver alle KlotskŲp en KŲppinnekes.

maekt saame mit zieŽne WieŽze Road bekint:

 

ten 11e dat alle Vasteloavesgekke oet Mariagewande de kommende Vasteloavestied oet dír bandj kinne springe en zich kinne loate goan in ozze sjpasstempel.
ten 10e dat ut noeŽ us tied weŽird dat jekerein ozze vasteloaves sjlager oet dír kop mot kinne mitzinge. Veur dieŽ luuj die dit neet kinne, weŽre geliek papierkes oetgereikt.
ten 9e dat missjien de ouw prinse noeŽ al meine dat ze bieŽ ut Prinsehoes versieŽre noeŽ get gans lekkrsj te sjabbele krieŽge. Pap va mich is good in Sjiefkes bakke mit boeŽne en Sjpek.
ten 8e dat ich de Road va Elf good in ut gareel zal houtt, as biljarter en och as ongerofficeer hub ich de sjtek good in de heng. ten 7e dat ozze KlotskŲp tempel mit ozze nuuje kasteleinse weer un sjtuk gezelliger aaveult en vieŽr saame al die nnuj buurtbewonersj us motte lieŽre wie Vasteloavend gevierd mot weŽre.
ten 6e dat ich uch waal lang in sjpanning gehoutte hub mit Prins te weŽre va deez club, ut oar noeŽ of noeŽts mieŽ. De ex-presidenten dieŽ mich oetgezocht hubbe, wiste te vertelle dat ze noeŽ al veur mieŽrdere joare vuerzieŽn zint.
ten 5e dat ich mich hub loate vertelle dat ozze veurzitter binne enkele joare ut ganse Mariarade dames elftal bieŽ os al lid wille loate insjrieŽve, blieŽkbaar kint he dat mekkelikker as zelf un vroumusj oetzeuke.
ten 4e dat jeekerein, diek of dun, breŽid of smaal, groeŽt of kling, rieŽk of erm, getrouwd of ongelukkig mot zurge dat hee op essjelle goonsdig, de sjtum kwieŽt, de buusj leeg en al ut beer binne mot hubbe.
ten 3e dat ich ving dat mieŽne vuurgenger ut waal gouw tot besjtuurslid hat gebracht. NoeŽts in un vereniging gewees en ut al gelieŽk durg noa ut besjtuur.
ten 2e dat ozze Vasteloavend, op de sjoeŽl en hieŽ in ozze tempel ummer beeter mot weŽre. Ich trek die kar as gieŽr hinge mich aa komy.
ten 1e dat ich mieŽn ouwesj dank, dat ich dit joar de nuuje Prins va de KlotskŲp hub kinne weŽre.

GEGEVE IN GEBROOK,
28 November 1992
Prins RICHARD d’r 2e
biegestange doer President Ger en d’r Wieze Road