Prins Rene 1e
Rene van Bavel
1994

Ich Prins Rene d’r 1e

• 2 x 11 Jubileum prins van de Klotsköp va ut KestieŽl.
• Regent uuver alle KlotskŲp en kŲppinnekes.
• Stalknecht va alle krukke va Mariarade.
• KleenzoeŽn va KlotskŲp oprichter Max Perdok.

maekt saame mit zieŽne WieŽze Road bekint:

 

ten 11e dat in dit zoeŽ belangrieke Jubileumsjoar jekere KlotskŲp zich gans mot geave um dír Vasteloavend in Mariagewande beter te maeke dan ze noeŽ al is.
ten 10e dat jekere carnavalsgek beginnend mit diz JubileumsfieŽs , zich noeŽ al werm mot maeke veur de kommende Breuker optocht.
ten 9e dat oad prins Richard dír 2e, noeŽ mieŽne adjudant waal mieŽr op mieŽne staf mot lette dan op zieŽn biljartkeu.
ten 8e dat ut inne groeŽŽn Opa woar om zieŽne kleenzoon Prins bieŽ de KlotskŲp te zieŽn weire. NoeŽ hat he doa boave doa uuver zieŽn plezeer.
ten 7e dat deez carnaval alle Hollenjer verplich zint om um plat te kalle alvuurens ze va zaatigheed beginne te lalle.
ten 6e mit carnaval biet dír ďBurgerĒmer in Heele, zoedat he os in Gebrook neet lestig kint valle mit dee Heelesje Wink.
ten 5e mit karnaval motte alle kasteleins mitzoeŽpe, zoín sjtuk of tieŽn, zoeŽ kinne ze dan ut sleetingsoer neet mieŽr zieŽn.
ten 4e de plieŽsie mot deez daag mer blieŽve pitte, dan bliet de horeca neet mit volle vate zitte.
ten 3e dat vieŽr dit joar vuur ut ieŽsjt weer un Ouw Weverbal in ozze tempel hubbe, alle ouw wiever kinne zich doa noeŽ al vuur kloarmaeke.
ten 2e dat ich mieŽn ouwersj dank, dat ich hieŽbieŽ de kans hub gekreege om KlotskŲp prins te moage weŽre.
ten 1e wat is ut sjoeŽn, ut is neet woar, carnaval te vieŽre jeeker joar, vieŽr maeke sjpass, veer dol daag, al krieŽge vieŽr un sjtukske in dír kraag, vieŽr zulle dír ganse karnaval weer zinge, wee dat meug is zal dan moote sjpringe, went dat zoeŽ geet zek ich veur en achteraaf, karnaval vieŽre dat kint Gebrook. ALAAF. ZoeŽ steet ut gesjrieŽve, zoeŽweurt ut gedoan.

GEGEVE IN GEBROOK,
27 November 1993
Prins RENE d’r 1e
biegestange doer President Ger en d’r Wieze Road