Prins Louis 1e
Louis Kielbasa
1996

Ich Prins Louis d’r 1e

• Vieëëfentwintigste Prins va de Klotsköp va ut Kesjtieël.
• Heerser uuver un nuuj Klotsköppen rieëk.

Sjpreek de noeë elf volgende reagels oet:

 

ten 11e Aa mich is ut dit joar gegeave, om mit de Klotsköp te beginne aa un nuuj leave.
ten 10e Mieër dan 27 joar in ut hoes va de Gemeinsjap, beginne vieër noeë unne nuuje aaftrap.
ten 9e Ut zal os allemoal neet zo mekkelik aafgoan, mer vieër zulle os d’r good durg heen sloan.
ten 8e Och al motte vieër bezuinige diz kommende joaren, de Gebreuker Geist in os geet toch noets verloare.
ten 7e Dat alle Klotsköp mit hun gooie fratse, diz club noets kinne loate platse.
ten 6e Dan weërd och weer dizze Vastelovend, veur os toch mer weer veulbeloavend.
ten 5e Geneet toch mer va ut leave, zoalng as te kins, Bin Klotsköp want doeë leefs toch mer ins.
ten 4e Ich hoop saame mit diz club nog veul te beleave, dat is mich Prins Louis dan hieëbieë och weër gegeave.
ten 3e As sjportman bieë EHC bin ich gewend aa die Breuker carnaval, mer ut belangriekste doar is toch waal ut spel mit inne bal.
ten 2e Loate vieë wunsje noeë inne sjoeëne tied, zoadt vieër krieëge hieëva ginne sjpiet.
ten 1e Zoeëne sjoeëne Vasteloavend hubbe vieër allang nieët mieër gehad”

 

GEGEVE IN GEBROOK,
6 Januari 1996
Prins Louis d’r 1e
biegestange doer President Ger en d’r Wieze Road